สภาเทคนิคการแพทย์ ผ่านร่างข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต ฉบับใหม่แล้ว

0
169

ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์มีมติเห็นชอบ“ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ….” โดยได้นำความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯ ที่ได้จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดมาประมวล ก่อนผ่านความเห็นชอบ และได้นำเสนอต่อสภานายกพิเศษเพื่อพิจารณา ตามกระบวนการทางกฎหมายแล้ว

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการกฎหมาย  ได้ยก“ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ….” ขึ้น และนำร่างข้อบังคับดังกล่าวออกเผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ตามข่าวที่ “เมดเทคทูเดย์” เสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าวแล้ว โดยได้นำความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯ ที่ได้จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดมาประมวล ก่อนผ่านความเห็นชอบ และได้นำเสนอต่อสภานายกพิเศษเพื่อพิจารณา ตามกระบวนการทางกฎหมายแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานายกพิเศษ เมื่อผ่านการพิจารณาก็จะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ การยกร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ส่วนใหญ่จะหมดอายุในปี พ.ศ.2561 สภาเทคนิคการแพทย์จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบังคับเพื่อรองรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพฯที่มิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตในเวลาที่กำหนด

สำหรับร่างข้อบังคับดังกล่าว เป็นการปรับปรุงเนื้อหาจากข้อบังคับเดิม โดยเพิ่มเติมเนื้อหาให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มิได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตในเวลาที่กำหนด ทำให้ใบอนุญาตหมดอายุลง แต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพใหม่ จะต้องยื่นคำขอต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารที่แสดงหรือรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ โดยได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิชาชีพ เป็นวิทยากร พิจารณาโครงร่างงานวิจัย หรือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ รวมถึงอาจารย์อาจารย์พิเศษ ของสถาบันที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรอง หรือเข้าศึกษา อบรม ในหลักสูตรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง หรือเทคนิคการแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรอง และเอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนด  และต้องผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศกำหนดด้วย

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ “เมดเทคทูเดย์” ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความในข้อ 14 ที่กำหนดให้มีดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศกำหนด ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาต ว่า หมายถึงกรณีผู้ที่ปล่อยให้ใบอนุญาตหมดอายุโดยไม่ขอต่อใบอนุญาตในรยะเวลาที่กำหนด เมื่อจะขอใบอนุญาตฉบับใหม่ จะต้องผ่าน “การสอบวัดความรู้”กันอีกครั้ง เช่นเดียวกับบัณฑิตจบใหม่หรือไม่ และเห็นว่าการพิจารณาออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้กับนักเทคนิคการแพทย์ ที่เคยผ่านการสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมาแล้ว ไม่ควรกำหนดให้ต้องผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ เหมือนบัณฑิตจบใหม่อีกครั้งเพราะนักเทคนิคการแพทย์ที่ทำงานมานาน ย่อมมีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้านมากขึ้น จากงานประจำที่ตนเองทำอยู่ ขณะที่ด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็อาจจะไม่ชำนาญหรือไม่เชี่ยวชาญแล้ว  หากจะต้องมาถูกทดสอบด้วยความรู้พื้นฐานกันอีกครั้ง ก็อาจเป็นปัญหาที่จะทำข้อสอบไม่ได้ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าการทำข้อสอบไม่ได้นั้น จะทำให้ประกอบวิชาชีพไม่ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here