เปลี่ยน อกก.CMTE ชุดใหม่ “รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์” นั่ง ปธ.

0
763

สภาเทคนิคการแพทย์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องชุดใหม่แล้ว ให้ “รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์” เป็นประธาน พร้อมเปลี่ยนตัวอนุกรรมการชุดใหม่ทั้งหมด หลัง รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ลาออก

สืบเนื่องจากกรณีที่ รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

สภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 มีมติให้แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง สภาเทคนิคการแพทย์ ทดแทนคนเดิมที่ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่  สภาเทคนิคการแพทย์ จึงมีคำสั่งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ขอยกเลิกคําสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 3/2560 ในส่วนของประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง (ข้อ 5) และออกคําสั่งแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง สภาเทคนิคการแพทย์

ต่อมา สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ออกคำสั่งที่ 16/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ให้ยกเลิกคําสั่งที่ 9/2560 ยกเลิกคําสั่งที่ 35/2560 และให้แต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 – 2563 ประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ ประธานอนุกรรมการ
  2. ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ อนุกรรมการ
  3. ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง อนุกรรมการ
  4. ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ อนุกรรมการ
  5. ทนพญ.มยุรี จันทร์โท อนุกรรมการ
  6. ทนพ.มนต์ชัย เกตุรังษี อนุกรรมการ
  7. ทนพ.ยงยุทธ โฆธิพันธ์ อนุกรรมการ
  8. อาจารย์ ดร.ทนพ.เทวฤทธิ์ สะระชนะ อนุกรรมการ
  9. ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต์อเนื่องเทคนิคการแพทย์ อนุกรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและระเบียบการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ 2. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ที่ดําเนินการไปแล้วและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย้พิจารณา 3. กําหนดกิจกรรม และคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เสนอสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณา 4. เสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน และมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง ให้สภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาเห็นชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. กลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ เสนอต่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณารับรอง 6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ 7. เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย้ให้ประชาชนและสมาชิกทราบ โดยประสานกับคณะอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร 8. สรุปผลการดําเนินงานประจําปี พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย์ และ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง เป็นที่สังเกตว่า คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่ีองชุดใหม่นี้ ส่วนใหญ่เป็นอดีตคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ วาระ พ.ศ.2558-2561 ซึ่งเพิ่งจะพ้นวาระไป เช่น  รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์, ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์, ทนพ.มนต์ชัย เกตุรังษี, ทนพญ.มยุรี จันทร์โท และ ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง และมีเพียง ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง เพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เคยเป็นอนุกรรมการในชุดที่ รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ เป็นประธาน

(ภาพประกอบจาก เว็บไซต์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here