การส่งชื่อผู้แทน กทม.เป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “สิทธิ”

0
150

บทความเรื่อง “เหตุเกิดเมื่อตำแหน่งกรรมการสภาฯ จากผู้แทน กทม.ว่างลง” ที่เผยแพร่ใน “เมดเทดทูเดย์” เมื่อหลายวันก่อน มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นว่า การเสนอชื่อดังกล่าว เป็น “สิทธิ”ของหน่วยงาน ที่จะเสนอชื่อตอนไหนก็ได้ หรือแม้แต่ไม่เสนอก็ยังได้ เพราะไม่มีกฏหมายใดบังคับว่าต้องส่งชื่อ

ความจริงเป็นเช่นนี้ละหรือ ?

มีคำสองคำที่จะต้องเข้าใจความหมายให้ถ่องแท้ หนึ่งก็คือคำว่า “สิทธิ” และอีกหนึ่งก็คือคำว่า “หน้าที่

คำว่า “สิทธิ” หมายถึง  อำนาจหรือผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองและรับรองตามกฎหมาย  สามารถกระทำหรือละเว้นการกระทำได้ ตราบใดที่ไม่ขัดกับกฎหมาย

ส่วนคำว่า “หน้าที่” หมายถึง  ภาวะที่ต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้  อันมีสภาพ“บังคับ” จะไม่ปฏิบัติไม่ได้ ซึ่งแตกต่างจาก “สิทธิ” อย่างเห็นได้ชัด  

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 มาตรา 14(3) บัญญัติให้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ มี “กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 3 คน กลาโหม 1 คน และกรุงเทพมหานคร 1 คน” ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ จึงมีสภาพ “บังคับ” จะไม่ดำเนินการไม่ได้

เมื่อเป็นดังนี้ กรุงเทพมหานครจึงมี “หน้าที่” ที่จะ “ต้องส่งรายชื่อ” ผู้แทนมาเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรา 14(3) อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ดังนั้น ที่บอกว่า “เป็นสิทธิของหน่วยงาน ที่จะเสนอชื่อตอนไหนก็ได้ หรือแม้แต่ไม่เสนอก็ยังได้ เพราะไม่มีกฎหมายใดบังคับว่าต้องส่งชื่อ” จึงน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป เพราะข้อเท็จจริงก็คือ “ต้องส่ง” จะไม่ส่งไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายบังคับไว้ให้ต้องกระทำ

ส่วนที่ว่า “จะเสนอชื่อตอนไหนก็ได้” นั้น  แม้ในกฎหมายจะไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน แต่เมื่อเทียบเคียงกับกรณีการว่างลงของกรรมการตามมาตรา 14(2) และ 14(4) ก็จะเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ต้องการให้มีกรรมการเข้ามาทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่สภาเทคนิคการแพทย์ โดยกฎหมายระบุกรอบเวลาให้มีการเลือกกรรมการเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร อาจใช้ดุลยพินิจในการส่งชื่อบุคคลใดก็ได้ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้ามาเป็นกรรมการสภาฯ ซึ่งสภาฯ ก็คงไม่ขัดข้องเพราะเป็นการปฏิบัติปกติธรรมดาไปตามกฎหมาย

เว้นเสียแต่ว่าบุคคลที่ถูกส่งรายชื่อมานั้น จะมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดที่เป็นลักษณะต้องห้าม กรณีนี้สภาฯ อาจทักท้วงให้เสนอชื่อบุคคลอื่นมาแทน เพราะไม่เช่นนั้นแล้วการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ ของบุคคลนั้นๆ ก็อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จึงชอบแล้ว ถูกต้องแล้ว ที่สภาเทคนิคการแพทย์ ยึดกุมหลักการ และข้อกฎหมาย !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here