สภาเทคนิคการแพทย์ ผุด 3 โครงการอบรมประเมินผลงาน-วิจัย

0
210

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ จัดทำโครงการอบรม 3 โครงการ ปี 2561 เน้นการประเมินผลงานวิชาการ ฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับผู้ขอรับการประเมิน และขอรับเงินประจำตำแหน่ง 

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ มีนโยบายด้านวิชาการที่ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ของรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะมากขึ้น และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว นั้น

ล่าสุด เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ รายงานว่าคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ เป็นประธาน ได้จัดทำแผนดำเนินการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการวิจัย R to R แก่สมาชิกขึ้น เป็นการส่งเสริมการวิจัย ในการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพงาน เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ

เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ ระบุว่าแผนงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย ที่จะดำเนินการในปี 2561 นี้ ประกอบด้วยโครงการอบรม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์, โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอรับการประเมิน เป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ และโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการขอรับเงินประจำตำแหน่ง 

ทั้งนี้ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้การประเมินผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ จากตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการขึ้นสู่ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รวมถึงการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับด้านคุณภาพผลงานวิชาการที่นักเทคนิคการแพทย์เสนอขอรับการประเมิน  กำหนดจัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอรับการประเมิน เป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ นั้น คณะอนุกรรมการส่งเสริม เห็นว่าการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับเป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ มีคุณภาพเหมาะสมที่จะจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R ขึ้น โดยผู้เข้าอบรมจะต้องมีร่างบทความวิจัย ที่เตรียมเสนอขอรับการประเมิน ซึ่งคาดว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำวิจัย R to R การเขียนบทความวิจัย ฉบับสมบูรณ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ กำหนดจัดในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

ส่วนโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการขอรับเงินประจำตำแหน่ง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากงานประจำของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ซึ่งจะมีการฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องนำโจทย์ปัญหาการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ และลักษณะของข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ มาประกอบการฝึกอบรมด้วย กำหนดจัดในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกัน

ผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรม ดูรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here