เทคนิคการแพทย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.พะเยา

2
1337
ขอบคุณ ภาพจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 22 ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิการดี มหาวิทยาลัยพะเยา คนใหม่

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ความมว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายมณฑล สงวนเสริมศรี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจาก นายมณฑล สงวนเสริมศรี ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ลับ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสุภกร พงศบางโพธิ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 22 สำเร็จปริญาโทชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอกทางชีวเคมีจาก AUBURN UNIVERSITY โดยก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยามาก่อน

อาจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี

ต่อมา มีการแต่งตั้ง ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 41 เป็นรองอธิการบดี รศ.ดร เสมอ ถาน้อย ศิษย์เก่าสาขากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 32 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 20 เป็นคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ด้วย

 

 

 

2 COMMENTS

 1. ขอความกรุณา แก้ไข คำนำหน้าให้ด้วย เป็น “ผศ.ดร.ทนพ.”
  ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี
  วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ม.เชียงใหม่
  วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก), ม.มหิดล
  Ph.D. (Haematology), UCL, U of London

  • ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ ขออภัยเป็นอย่างสูงครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here