สภาเทคนิคการแพทย์ ติวเข้ม พัฒนาผลงานวิจัยนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการสู่ชำนาญการพิเศษ

0
162

ตั้งเป้าให้ ทนพ. มีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย และการเขียนบทความวิจัย จนนำไปสู่การขอรับการประเมิน เป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษได้ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอรับการประเมิน เป็น นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มีผู้ร่วมเข้าร่วมอบรมเป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ จากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 17 คน

การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับเป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ให้มีคุณภาพเหมาะสม โดยผู้เข้าอบรมจะต้องมีร่างบทความวิจัย ที่เตรียมเสนอขอรับการประเมินมาให้วิทยากรพิจารณาในการอบรมด้วย

ทั้งนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งเป้าหมายว่า ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ จะมีความรู้ความเข้าใจ ในการทำวิจัย R to R การเขียนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ จนนำไปสู่การขอรับการประเมิน เป็น นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษได้ทั้งหมด

การอบรมในวันแรกเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ การประเมินผลงานวิชาการ สาขาเทคนิคการแพทย์ คำแนะนาและทำความเข้าใจ Guideline การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อการวางแผนการวิจัย โดย นางพิมพ์ใจ นัยโกวิท,  ความรู้ด้านสถิติ สาหรับงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ โดย รศ.สุรพล ศรีบุญทรงและการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

ส่วนในวันที่สองของการอบรม มีการบรรยายเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดย ศ.ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา รวมถึงมีการอภิปราย ตัวอย่างผลงานวิชาการที่ดีซึ่งผ่านการประเมินตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษแล้ว นำการอภิปรายโดย วิทยากร และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย 

ในตอนท้ายของการอบรม ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอ จุดอ่อนและข้อจำกัดของงานวิจัยที่ขอรับการประเมิน จากนั้นวิทยากร และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย ได้อภิปรายและให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพเหมาะสมมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซตฺสภาเทคนิคการแพทย์ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here