รองอธิบดีกรมวิทย์ เผย 5 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านเทคนิคการแพทย์

0
49
นพ.พิเชษฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาพจาก คมชัดลึก

มีธรรมาภิบาล-บริการเป็นเลิศ สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานเพื่อสนับสนุนระบบรักษาสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาองค์ความรู้สู่ Precision Medicine

นพ.พิเชษฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเช้าวันนี้ (2 ส.ค.61) ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสำคัญด้านเทคนิคการแพทย์ 5 ข้อ ซึ่งหากได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ก็จะสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติได้

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่อไปว่า นโยบายข้อที่ 1 คือด้านศักยภาพความพร้อมการเป็นผู้นำตนเอง (Mastery) นักเทคนิคการแพทย์ ต้องบริหารงานที่รับผิดชอบด้วยธรรมาภิบาลทุกเรื่องตั้ง แต่การจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใต้กฎระเบียบและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จนถึงการให้บริการที่ดีเลิศต่อประชาชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ ให้มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

นโยบายข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Innovation) โดยการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คิดค้นนวัตกรรมที่สนับสนุนงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และมีความสามารถในการแข่งขัน เช่น การสร้างแอพพลิเคชั่น “การประเมินความเสี่ยงการเป็นโรคจากภาวะการทำงานของไต (Thai CKD risk Calculation)” ของนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลปัว จังหวัดน่านที่ได้รับรางวัลของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2560

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวอีกว่า นโยบายข้อที่ 3 ด้านการสนับสนุนระบบรักษาสุขภาพ (Technology Support) ด้วยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ISO 15189,JCI, มาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์) และมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ มอบของที่ระลึก

นโยบายข้อที่ 4 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection)  นักเทคนิคการแพทย์จะต้องมีส่วนช่วยสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายแกประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพของประชาชน

นโยบายข้อที่ 5 ด้านการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ซึ่งเป็นวิทยาการใหม่ที่ทันสมัยและถูกนำมาใช้กันในด้านการรักษาในยุคปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่มีการรักษาเฉพาะบุคคล เฉพาะโรคอันจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย เช่นการตรวจยึดแพ้ยาในผู้ป่วยมะเร็ง เป็นต้น

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวด้วยว่า ผลลัพธ์ที่คาดว่าได้รับจากการพัฒนาด้านเทคนิคการแพทย์ ก็คือ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ได้รับการพัฒนาและผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานทุกระดับ ทำให้ประชาชนได้รับบริการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน ทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค งานบริการทางเทคนิคการแพทย์จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ ที่มีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน  รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here