สภาเทคนิคการแพทย์ออกประกาศแล้ว ใบอนุญาตหมดอายุ-ถูกเพิกถอน ต้องสอบประเมินความรู้ใหม่

0
316

ช่วงบ่ายของวันนี้ (9 มค.62 ) สื่อประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ หรือใบอนุญาตฯถูกเพิกถอน มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือถูกเพิกถอน ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใหม่ ต้องผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบ และผลการสอบต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ทั้งนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการสอบว่าจะต้องสอบรายวิชาใดบ้าง แยกเป็นแต่ละกรณี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1RyIDnzDmQejvf7zI0lNB6IFmA9sBO8C5/view

อนึ่ง ปัจจุบัน สภาเทคนิคการแพทย์ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพ เลขที่ ทน.1-13500 ซึ่งใบอนุญาตหมดอายุเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ว่ามีผู้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตใหม่จำนวนกี่ราย และมีผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุจำนวนกี่ราย 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here