เหตุผลที่ต้องมี CMTE เมื่อ 15 ปีก่อน

หลังจากที่คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ เพื่อดำเนินการ CMTE แล้ว คณะอนุกรรมการได้จัดทำ “ร่างโครงการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์” ขึ้นในต้นปี ๒๕๔๖ โดยระบุถึงหลักการและเหตุผลของโครงการ CMTE ไว้ดังนี้

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ การค้าและสังคมระหว่างประเทศส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีความตื่นตัวและมีการปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๕๒ กล่าวว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระทำได้ การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เป็นวิชาชีพหนึ่งที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่วัฒนธรรมคุณภาพการ สื่อสารไร้พรมแดน ความเสมอภาค และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการปรับระบบบริหารจัดการในการดำเนินการต่างๆ เข้าสู่มาตรฐานสากลที่ตรวจสอบได้ ดังนั้นการประกอบวิชาชีพต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม จึงจำเป็นต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป ดังนั้นนักเทคนิคการแพทย์จึงต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ / วิสัยทัศน์ / เป้าหมาย / ความรู้ / การบริหาร / ตลอดจนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และรับผิดชอบต่อประชาชนที่มาใช้บริการได้

ดังนั้นคณะอนุกรรมการวิชาชีพพัฒนาวิชาการ ในคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดทำโครงการการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ ( Continuing Medical Technology Education = CMTE ) ขึ้น

โครงการ CMTE ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ( life-long learning )

๒.เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรในโครงการประกันคุณภาพการบริการ เช่น ISO, HA

๓.สร้างองค์กรเรียนรู้ (Learning organization) เพื่อการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

๔.เพื่อรองรับกฎหมายเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์สามารถนำแต้มสะสมจากโครงการ CMTE เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตฯ ดังกล่าวได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here