เยี่ยมเยือนดูงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จากที่ได้เล่าเรื่องการไปเยี่ยมเยือนศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) มาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ศ.น.ทนพ.ได้ไปเยี่ยมเยือนศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล (ศ.น.พย.) เป็นแห่งที่สอง โดยที่แพทยสภาและสภาการพยาบาลเป็นหัวเรือใหญ่ที่ริเริ่มดำเนินการเรื่องการศึกษาต่อเนื่องเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีวิชาชีพอื่นเข้าร่วมด้วยรวมทั้งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ก่อนมีสภาเทคนิคการแพทย์เกิดขึ้น รูปแบบการดำเนินงานและเอกสารจึงมีรากฐานเดียวกัน มีความเหมือนกันเป็นส่วนมากตั้งแต่ต้น สภาการพยาบาลเป็นวิชาชีพแรกที่กำหนดอายุใบอนุญาต และให้ใช้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องเป็นหลักฐานยื่นต่ออายุใบอนุญาตโดยดำเนินการมากว่าสิบปีแล้ว ระหว่างนั้น มีการปรับปรุงระเบียบ และระบบการบริหารจัดการต่างจากเดิมไปบ้าง ตอนเราไปเยี่ยมเยือน ศ.น.พ. เราทราบว่าแพทยสภา เปลี่ยนความคิดที่จะบังคับให้ใบอนุญาตมีอายุ ๕ ปีและใช้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องมายื่นต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งเป็นการบังคับทางตรง เปลี่ยนมาเป็นการบังคับทางอ้อมร่วมกับกลยุทธ์สนับสนุนจูงใจให้สมาชิกเข้าทำกิจกรรมแทน จึงจะขอยกประเด็นที่น่าสนใจ ที่เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนความต่างกับ ศ.น.ทนพ.มาเล่าให้ฟังดังนี้

ด้านพันธกิจ

ส่วนที่เหมือนๆ กันคือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และผู้ประกอบวิชาชีพ ให้มีการบริการที่มีมาตรฐานวิชาชีพ และมีความเป็นธรรม ด้านการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าสู่สากล สามารถชี้นำสังคมก็คล้ายกัน แต่ ศ.น.พย. เน้นการส่งเสริม การสร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้นำและผู้บริหารทางการพยาบาล ซึ่งชัดเจนกว่าศ.น.ทนพ.ที่ยังไม่เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้นำและผู้บริหาร  คนที่สนใจต้องหาทางเรียนรู้กันเองซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบในการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน รวมทั้งการนำหลักการบริหารจัดการยุคใหม่มาใช้ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานของ ศ.น.ทนพ. ได้นำระบบบริหารจัดการโดยแนวของ PDCA , TQA และหลักธรรมาภิบาลมาใช้  ซึ่งยังไม่ประสานสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการของสภาฯ เท่าใดนัก มีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ CMTE  กับ ศ.น.ทนพ. ในการเชื่อมโยงกับสถาบันหลัก/สถาบันสมทบและสมาชิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารกับสมาชิกทางสื่อสังคม ที่มีความรวดเร็ว สะดวก ประหยัดมากขึ้น แต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องติดตามทำความเข้าใจกับผู้เขียนโปรแกรมอย่างยากลำบากพอสมควร เนื่องจากคณะอนุกรรมการ CMTE เป็นผู้ใช้งานไม่ใช่นายจ้างโดยตรง

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ กำหนดให้ใบอนุญาตมีอายุ ๕ ปี และสภาการพยาบาลออกข้อบังคับ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการอื่นๆที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ใช้บริการที่พึงได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีความปลอดภัย ผู้ประกอบวิชาชีพที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตฯ จะต้องเก็บสะสมหน่วยคะแนนของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน ๕๐ หน่วย ในระยะเวลา ๕ ปี เพื่อเป็นหลักฐานแสดงในการขอต่ออายุใบอนุญาต ดังนั้น ศ.น.พย.จึงดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องภาคบังคับมาเกือบยี่สิบปีแล้ว มีปัญหาการต่อต้าน เกิดขึ้นในระยะแรก มีการฟ้องร้องศาลปกครองแต่ก็ตกไป แล้วทุกคนก็ต้องปฏิบัติ ขณะที่สภาเทคนิคการแพทย์ ทำเรื่อง CMTE ภาคทดลองหรือภาคสมัครใจมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ แต่อยู่ในวงแคบ จากการมีระเบียบที่คล้ายกันปรากฏว่าในระยะสิบปีที่ผ่านมามีการเพิ่มข้อจำกัดสิทธิ์ของสมาชิกเพิ่มขึ้น ได้แก่เพดานคะแนนที่สามารถนำไปใช้ต่ออายุใบอนุญาตในบางกิจกรรมเช่นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง ศ.น.ทนพ.เน้นการเรียนรู้ออนไลน์  เพื่อช่วยสมาชิกที่ร้องเรียนว่าการเข้าประชุมวิชาการปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานเพียงพอ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ไปประชุมเนื่องจากขาดคนทำงาน รวมทั้งการเรียนรู้ออนไลน์กำลังเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ของโลกยุคนี้ จากที่มีการตั้งเพดานคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่นำไปใช้ต่ออายุใบอนุญาต ไว้ที่ ๒๕ คะแนน ในปี ๒๕๕๗ หลังทำรายงานประจำปี ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการ CMTE ได้ยื่นขอให้สภายกเลิกเพดานกิจกรรมนี้ เพื่อให้เป็นการเรียนรู้อย่างอิสระ สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก โดยจะเป็นโครงการหลักของ ศ.น.ทนพ. แต่ไม่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก มีเพียงแต่ขยับเพดานเพิ่มขึ้นจาก ๒๕ คะแนนเป็น ๓๐ คะแนน ส่วน ศ.น.พย.ก็ทำเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองมาก ไม่จำกัดเพดานคะแนนที่จะนำไปใช้ เพียงแต่เป็นแบบ offline คือทำเป็นรูปเล่มขาย ซึ่งจะเล่าต่อไป

ด้านอำนาจหน้าที่ของ ศ.น.พย.ไม่ต่างจาก ศ.น.ทนพ. (ยังกับ Copy and Paste ) ด้านวัตถุประสงค์ของ ศ.น.พย.มีสองข้อที่น่าสนใจคือ จัดทำบทความวิชาการสำหรับการศึกษาด้วยตนเองสำหรับสมาชิก และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการบริหารจัดการ การสื่อสารกับสมาชิก สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพ และสภาการพยาบาล ดังนั้น ศ.น.พย.จึงมีโครงการจัดทำหนังสือความรู้ด้านต่างๆขาย ด้วยการลงทุนจ้างบรรณาธิการและผู้เขียนแต่ละเล่ม รูปแบบเหมือนหนังสือตำรา เพื่อขายสมาชิก ถ้าซื้อไปอ่านหาความรู้อย่างเดียวก็ราคาหนึ่ง แต่ถ้าทดสอบเก็บคะแนนด้วยก็อีกราคาหนึ่ง โครงการทำหนังสือขายให้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแหล่งรายได้หลัก เนื่องจากจำนวนสมาชิกมีมาก จะมีรายได้ปีละหลายล้านบาท ถามว่า online CNE มีไหม ตอบว่ามี เพียงแต่จำกัดไว้ให้ฟรีแค่ไม่กี่คะแนน  พอไปเห็น ศ.น.พย.มีรายได้มหาศาล ก็มีคำถามว่าทำไมเราไม่ทำบ้าง ผมตอบว่าเราทำก็เจ๊ง เพราะลูกค้าเราไม่มากพอ ถึงทำก็ยากตั้งแต่เริ่มคิดจะทำตำรา เพราะเคยคิดกันทั้งสมาคม คณะ รวมถึงสภาฯ แล้วไม่เคยผลักดันให้สำเร็จ ที่เห็นวางตลาดในศูนย์หนังสือต่างๆ ก็แต่ละคนเป็นเขียนเองขายเอง ถ้าจะหารายได้ด้วยน่าจะเป็นออนไลน์ แบบที่ ASCP ทำซึ่งเป็นโครงการใหญ่มาก แล้วก็จะเจอวัฒนธรรมองค์กรของเราที่ไม่ชอบลงทุน จนมีคนค่อนแคะว่าพวกเราชอบแต่ของฟรีๆ  แต่ผมมองว่าการจ่ายเงินเพื่อซื้อความรู้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และการหาความรู้ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายตังมากมายเสมอไป เรื่องฐานข้อมูล และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ล้วนเป็นเรื่องการบริหารจัดการทั้งสิ้น รวมทั้งเรื่องความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ที่ต้องพิจารณาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดอะไรตามมา ฯลฯ ศ.น.พย.นอกจากมีนักวิชาการพยาบาลประจำเต็มเวลาสองคน มี ผอ.ศ.น.พย..ไม่เต็มเวลาหนึ่งคนมีเจ้าหน้าที่สนับสนุน แล้วยังมี IT man ด้วย

โครงสร้างองค์กรของ ศ.น.พย.

ศ.น.พย.มี ๕ กลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ งานรับรองสถาบันและหลักสูตรที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง งานรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง งานบันทึกหน่วยคะแนนและออกหนังสือรับรอง งานจัดการศึกษาด้วยตนเองสำหรับสมาฃิก งานบริการทั่วไปและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบุคลากรประกอบด้วยผู้อำนวยการ ศ.น.พย. (จ้างไม่เต็มเวลาปฏิบัติงานสัปดาห์ละ ๒-๓ วัน) เป็นอาจารย์ที่เกษียณแล้วทำหน้าที่บริหารงาน . นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล ระดับปริญญาโท ๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง โดย ศ.น.พย.มีลักษณะงาน (job description) ดังนี้

๑) งานรับรองสถาบันและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องฯ ได้แก่ รับรองสถาบันจัดการศึกษาต่อเนื่อง รับรองหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องฯ กำหนดหน่วยคะแนน ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันที่ได้รับการรับรอง กำหนดหน่วยคะแนนให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคล ให้บริการสมาชิกในการตรวจสอบหน่วยคะแนนของโครงการต่างๆ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการรับรองสถาบันและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ศ.น.ทนพ.ก็มีงานคล้ายกัน ส่วนที่ต่างกันได้แก่ ศ.น.ทนพ. ตรวจคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ แล้วส่งให้สภาฯ พิจารณารับรอง ไม่ได้รับรองเอง

๒) งานรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาฯไม่ได้มอบหมายให้ ศ.น.ทนพ.ดำเนินการในเรื่องนี้

๓) งานจัดการการศึกษาด้วยตนเองสำหรับสมาชิก

๓.๑ จัดทำหนังสือบทความวิชาการ รูปแบบมีค่าตอบแทน โดยมีการแต่งตั้งบรรณาธิการประจำฉบับ ศ.น.พย.กำหนดเรื่อง เนื้อหา และผู้เขียน ให้บรรณาธิการไปดำเนินการ ได้ต้นฉบับนำกลับมาทำรูปแบบต้นฉบับ  art work จัดพิมพ์ แล้วมอบค่าตอบแทนให้ผู้เขียนและบรรณาธิการ (ศ.น.ทนพ. ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้)

๓.๒ จัดทำบทความวิชาการ Online เผยแพร่บทความวิชาการเพื่อให้สมาชิกทำแบบทดสอบฟรี ที่ www.cnethai.org ปีละสองสามเรื่อง ศ.น.ทนพ. ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะเป็นวิธีการที่สมาชิกสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาตามต้องการ ซึ่งตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ในยุคนี้ สามารถออกแบบให้มีความหลากหลายครอบคลุมความรู้สาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่สามารถทำเป็นโครงการเต็มรูปแบบ เนื่องจากยังขาดทั้งกำลังคนทำงาน และสภาฯ ยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนเรื่องนี้ ศ.น.ทนพ.จึงเริ่มทำเพียงประเภทบทความสั้นเพียงอย่างเดียว

๓.๓ การลงทะเบียนสะสมหน่วยคะแนนจากบทความวิชาการ สมาชิกซื้อหนังสือทางไปรษณีย์ กรณีสมาชิกซื้อหนังสือเพื่อทำข้อสอบเก็บคะแนน สมาชิกตอบในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้ ส่งกลับมาที่ ศ.น.พย. เพื่อตรวจ และบันทึกคะแนน กรณีทำข้อสอบออนไลน์ สมาชิกเรียนและตอบข้อสอบ โปรแกรมจะเก็บคะแนนที่ได้ให้โดยอัตโนมัติ ในส่วนของศ.น.ทนพ.ได้ออนไลน์บทความในเวปไซด์ สมาชิกสามารถเข้าเรียนและตอบข้อสอบ เมื่อได้คะแนนจะเข้าไปสะสมในคลังคะแนนของสมาชิกโดยอัตโนมัติ

๔) งานบันทึกหน่วยคะแนนและออกหนังสือรับรองสำหรับสมาชิก

๔.๑  งานบันทึกหน่วยคะแนน

๔.๑.๑ ตรวจสอบการบันทึกหน่วยคะแนนของสถาบันหลักก่อนส่งเข้าฐานข้อมูลของศูนย์ การศึกษาต่อเนื่อง

๔.๑.๒ บันทึกหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งจัดโดยสถาบันสมทบและสถาบันกลุ่มที่3 และส่งเข้าฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

๔.๑.๓ บันทึกหน่วยคะแนนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

๔.๑.๔ ให้บริการสมาชิกในการตรวจสอบและจัดพิมพ์หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

๔.๒ งานออกหนังสือรับรองสำหรับสมาชิก (หลักสูตรเฉพาะทาง ๔  เดือนสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติเบื้องต้น ,หลักสูตรการให้ยาเคมีบำบัด , หลักสูตรการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีVIA และการจี้ปากมดลูกด้วยความเย็น(Cryotherapy) ,หลักสูตรการใส่และถอดห่วง(IUD) การฝังและถอดยาคุมกำเนิด(Nor Plant)  โดยตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านการอบรม ทำจดหมายแจ้งสถาบัน/สมาชิกกรณีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จัดทำฐานข้อมูลผู้ผ่านการอบรม พิมพ์หนังสือรับรอง ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองก่อนเสนอลงนาม เสนอเลขาธิการและนายกสภาการพยาบาลลงนามหนังสือรับรอง ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองก่อนส่งออก ทำจดหมายและพิมพ์ที่อยู่ ส่งหนังสือรับรองพร้อมใบเสร็จให้สถาบัน/สมาชิก (ศ.น.พย.ดำเนินการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ส่งคะแนนเก็บให้แต่ละคน และออกหนังสือรับรองให้สมาชิกที่ผ่านการอบรม ส่วนสภาเทคนิคการแพทย์ ไม่ได้มอบหมายให้ ศ.น.ทนพ.ดำเนินการงานนี้)

๕) งานบริหารทั่วไปและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารทั่วไป ได้แก่ จัดทำแผนงบประมาณ-โครงการประจำปี ของ ศ.น.พย.  จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานประจำปีของ ศ.น.พย.  สำหรับ ศ.น.ทนพ.มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี และรายงานประจำปีของ ศ.น.ทนพ. เสนอต่อสภาฯ  รวบรวมรายงานการประชุมของ ศ.น.พย.เพื่อจัดทำเป็นข้อสรุปสำหรับการอ้างอิง ดำเนินงานประกันคุณภาพของ ศ.น.พย. ควบคุมดูแลวัสดุ-ครุภัณฑ์ของ ศ.น.พย. พิจารณาวางแผนการปฏิบัติงานนอกเวลากรณีจำเป็น (สภาเทคนิคการแพทย์ แต่งตั้งผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ๑ คน มีเจ้าหน้าที่ประจำช่วยงาน ๑ คน มีภารกิจบริหารจัดการทั่วไปใน ศ.น.ทนพ. ให้บริการสมาชิกและสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ดูแลระบบข้อมูลสมาชิก ใน www.cnethai.org ในส่วนของการเพิ่มข้อมูล / แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล เพื่อให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดูแลระบบฐานข้อมูล www.ccne.or.th และ www.cnethai.org ให้สามารถใช้งานได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดูแลระบบคะแนนของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม และสืบค้นคะแนนจากกิจกรรมในกรณีที่คะแนนไม่เข้าอินเตอร์เน็ต ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดูแลระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลข้อมูลข่าวสารในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงผ่าน www.ccne.or.th

ข้อสังเกต ศ.น.พย. มีรายได้หลักจากการทำกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยโครงการชุดบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องสาขาการพยาบาล เช่น ในปี ๒๕๕๙ มีการจัดทำสามเรื่อง มีรายจ่ายเป็นค่าตอบแทนบรรณาธิการ ผู้เขียน จัดพิมพ์ และไปรษณีย์ ประมาณ ๔ ล้านบาท มีรายรับจากการขายชุดบทความรวม ๑๒ ล้านบาท สมาชิกสามารถซื้อชุดบทความฯไปศึกษาและทำแบบทดสอบเก็บคะแนนสะสม ซึ่งไม่มีการกำหนดเพดานการนำคะแนนส่วนนี้ไปใช้ต่ออายุใบอนุญาต ขณะที่การทำชุดบทความออนไลน์ มีบริการฟรีแก่สมาชิกปีละ ๓ เรื่อง รายจ่ายเพียง ๙๐๐๐ บาท จากข้อสังเกตการดำเนินงานของสถาบันหลัก/สถาบันสมทบที่ผ่านมา ผอ.ศ.น.พย. กับคณะอนุกรรมการมีความเห็นตรงกันว่า การแบ่งประเภทสถาบันจากคุณลักษณะของหน่วยงาน โดยคาดว่าสภาบันหลัก จะมีความพ้องและช่วยเหลือสถาบันสมทบไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ควรยกเลิกการแบ่งประเภทสภาบันแบบเดิม เป็นการให้มีสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพียงประเภทเดียว แล้วแบ่งเกรดตามผลงานที่ทำจะดีกว่า

การนำคะแนน CNE ไปใช้ต่ออายุใบอนุญาต ไม่มีเพดานจำกัดคะแนนกิจกรรมใดในการนำไปต่ออายุ สมาชิกอาจซื้อหนังสือไปแล้วทำข้อสอบเก็บคะแนนเพียงกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวก็ได้ ขณะที่ ศ.น.ทนพ.มีเพดานจำกัดการนำคะแนนไปใช้ต่ออายุใบอนุญาต เช่น CMTE online สมาชิกสามารถนำคะแนนกิจกรรมชนิดนี้ไปใช้ต่ออายุใบอนุญาตได้เพียง ๒๕ คะแนน ในระเบียบเดิม และ ๓๐ คะแนนในระเบียบปรับปรุง ๒๕๕๘

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here