เปิดศักราชใหม่ CMTE ปี ๒๕๕๖

การเล่าเรื่องในตอนก่อนหน้านี้เป็นที่มาที่ไปของการเกิด CMTE ขึ้นในวิชาชีพของเรา เป็นการเริ่มต้นดำเนินการในยุคเดียวกับวิชาชีพแพทย์ และพยาบาล แต่บังเอิญว่ามีพรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เกิดขึ้นหลังจากเปิดดำเนินการ CMTE ภาคสมัครใจได้ราวหกเดือน ซึ่งสั้นมาก แต่โครงสร้างลักษณะการทำงานก็เป็นรากฐานเดียวกับที่นำมาดำเนินการในยุคนี้ ซึ่งผมลองเปรียบเทียบเป็นตารางให้ดูพอสังเขปดังนี้

เปรียบเทียบการดำเนินการ CMTE ในยุค ๒๕๔๖-๒๕๔๗ กับปัจจุบัน 

ตารางเปรียบเทียบ CMTE อดีตและปัจจุบัน

 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์กรเรียนรู้และคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทคนิคการแพทย์ไว้ด้วย ดังใน มาตรา ๗ (๑) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งการทำโครงการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (CMTE) จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้ และมาตรา ๗(๒) ควบคุม กำกับ ดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การทำโครงการการศึกษาต่อเนื่องเป็นภาคบังคับ โดยให้ใช้คะแนน CMTE ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุก ๕ ปี ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อนี้ รวมทั้งอาจนำ CMTE เป็นส่วนประกอบไปกับระบบคุณภาพ เช่น LA ด้วย รวมแล้วอาจสรุปว่ามีเหตุผลสำคัญที่สภาเทคนิคการแพทย์ควรทำโครงการการศึกษาต่อเนื่องเป็นภาคบังคับ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ใช้บริการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อีกทางหนึ่ง

หลังจากมีการจัดตั้งสภาเทคนิคการแพทย์ในปี ๒๕๔๗ แล้ว สภาฯได้ดำเนินการโครงการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ต่อจากโครงการเดิมเป็นภาคสมัครใจ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการระหว่างปี ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๖ เนื่องจากผมได้วางมือทุกอย่างเกี่ยวกับ CMTE นับจากมีสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว มันก็เหมือนพวกเรากลุ่มหนึ่งอยากให้ CMTE เกิด เราก็พยายามทำให้เกิดออกมาดูโลกและจะประคับประคองให้เติบใหญ่ขึ้นตามลำดับ แต่เมื่อเราทำคลอดได้แล้ว มีคนมารับไปดูแล เราก็ถือว่าการที่เราก็ทำให้เกิดขึ้นได้ก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจได้ระดับหนึ่งแล้ว จากนั้นชมรมเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ก็สลายตัวกันไป ผมก็กลับไปสอนนักศึกษาและทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะต่อไป ผมเพิ่งจะเจอรูปที่บอกว่าเป็นการล้างมือจากการทำงานในองค์กรวิชาชีพแล้ว จากนั้นก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อีก และไม่คิดว่าจะจ้องกลับมาทำงานนี้อีกเช่นกัน การที่ไม่ได้ติดตามเรื่อง CMTE ยาวนานถึงสิบปีจึงไม่ขอเล่าเหตุการณ์ในระยะนั้น

ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ในราชกิจจานุเบกษา ให้ตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (ศ.น.ทนพ.) ขึ้นมีภาษาอังกฤษเป็น Continuing Medical Technology Education Center (CMTE)ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยให้สภาเทคนิคการแพทย์แต่งตั้งผู้อำนายการการศึกษาต่อเนื่อง ๑ คน เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง โดยมีวาระ ๓ ปี หมายความว่าสภาเทคนิคการแพทย์มีศ.น.ทนพ.เป็นหน่วยงานของสภาฯ มีบุคลากรประจำ ศ.น.ทนพ. ๑ ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานประจำของศ.น.ทนพ. ทั้งนี้เพราะลักษณะงานของ ศ.น.ทนพ.เป็นงานประจำ ที่ต้องให้บริการสมาชิกทั้งหมดซึ่งตามทะเบียนมีมากกว่าหนึ่งหมื่นคน

ขณะเดียวกัน มีการประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๖ ออกมาในวันเดียวกัน มีใจความสำคัญคือให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ออกโดยสภาเทคนิคการแพทย์ และใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ออกให้โดยกองการประกอบโรคศิลปะ มีอายุ ๕ ปี สำหรับเรื่องนี้มีความคิดเห็นแตกต่างกันบางประการ ในบทเฉพาะกาลมาตรา ๔๖ ให้ถือว่าคนที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์อยู่ ให้ถือว่าเป็นผู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฏหมายใหม่แล้ว ขณะที่มาตรา ๕๘ ระบุว่าขณะที่ยังไม่ได้ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้นำกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ เดิมตามพรบ.การประกอบโรคศิลปะใช้บังคับไปก่อน แต่ไม่เกิน ๑ ปีนับจากประกาศใช้พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การที่สภาเทคนิคการแพทย์ไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยน

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ให้เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามพรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทำให้นักเทคนิคการแพทย์ที่ถือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ต่อเนื่องมานับสิบปี เข้าใจว่าเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ และเป็นคนละส่วนกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกให้โดยสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อมีการกำหนดอายุของใบอนุญาต จึงทำให้เกิดการฟ้องร้องกันขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here