ส่งไม้ต่อ

การจัดการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ เป็นไปตามกฏหมาย รัฐธรรมนูญ พรบ. หลักประกันสุขภาพ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พรบ. การประกอบโรคศิลปะ โดยมุ่งเน้นในการสร้างจิตใจใฝ่เรียนรู้ ตลอดชีวิตขึ้นในนักเทคนิคการแพทย์แต่ละคน ด้วยการทำกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องอันหลากหลาย เข้าถึงง่าย ซึ่งจะสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในระดับองค์กร อันจะทำให้มีการพัฒนาต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ผลสุดท้ายก็จะตกถึงประชาชนด้วยคุณภาพการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ที่ดี

การศึกษาต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ควรทำโดยเร็ว ดังนั้น คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ จัดตั้งระบบและดำเนินการในระยะต้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เมื่อใดมีพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ประกาศใช้ ก็จะสามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้ทันที

การดำเนินการเรื่อง CMTE ในปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ เริ่มต้นจากการจุดประเด็นการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ขึ้นมาในกลุ่มคนเล็กๆ ของชมรมเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ จากนั้นก็มีการผลักดันจนคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ซึ่งมี ผม- ผศ.ทนพ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ (ตำแหน่งทางวิชาการขณะนั้น) เป็นประธาน เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการโครงการ CMTE

การดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ในขณะนั้น มีความก้าวหน้าไปพอสมควร กล่าวคือได้จัดทำ “ร่าง” โครงการการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ ในแนวเดียวกับของแพทย์ และพยาบาล และได้ร่วมกับกองการประกอบโรคศิลปะ จัดประชุมสัมมนา เพื่อแนะนำร่างโครงการดังกล่าวแก่กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์ คณบดี หัวหน้าห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพเป็นสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ฯ โดยเชิญผู้อำนวยการ ศ.น.พ.มาบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องฯ ทั้งนี้โครงการได้รับการสนับสนุนซอฟท์แวร์ จากคุณอิสระพงศ์ แจ้งเขว้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

คณะอนุกรรมการได้ไปเปิดตัวโครงการแก่นักเทคนิคการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยการบรรยาย โปสเตอร์ แจกแผ่นพับและตอบคำถาม เปิดให้สมัครสมาชิกเก็บคะแนน CMTE อย่างเป็นทางการ รับสมัครสถาบันหลัก/สถาบันสมทบเพื่อจัดกิจกรรม จัดระบบบริหารจัดการตามแนวทาง PDCA cycle มีแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ด้วยการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อไปสู่องค์กรเรียนรู้

การดำเนินการจัดตั้งโครงการการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการวิชาชีพพัฒนาวิชาการสิ้งสุดลง เมื่อมีพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ งาน CMTE ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ จึงถูกถ่ายโอนไปยังสภาเทคนิคการแพทย์

ในฐานะที่ผมเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทในตอนนั้น มีความพอใจและภูมิใจที่สามารถผลักดันให้มีการอนุมัติโครงการ และมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้ระดับหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผลให้สภาเทคนิคการแพทย์แต่งตั้งให้ผมกลับมาจัดการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ในปี ๒๕๕๖ อีกครั้ง ซึ่งเป็นภาคบังคับซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่กว่าปี ๒๕๔๗ หลายเท่า ทั้งต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายซึ่งจะเกิดความผิดพลาดไม่ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here