สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ เปิดให้เสนอชื่อบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562

0
59

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประกาศให้มีการคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นและมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ชัดในสังคมและแวดวงเทคนิคการแพทย์ ทั้งในด้านการครองตน  ครองคน  และครองงาน  โดยยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  เพื่อประกาศและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น“นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562“ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลและครอบครัวสืบไป 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้มีการคัดเลือก ต้องเป็นนักเทคนิคการแพทย์และเป็นสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ที่มีความเชียวชาญ หรือมีผลงานโดดเด่น นำความรู้และความเชี่ยวชาญบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และดำรงตนอยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เป็นที่ยอมรับในสังคม ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย

โดยผู้เสนอ จะต้องส่งชื่อและผลงานโดยสังเขป ของบุคคลที่จะส่งเข้ารับการคัดเลือกไปที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  หรือทางอีเมล์jarurinw@yahoo.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่การมีผลงานในวิชาชีพเป็นประโยชน์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม/ประชาชน (ครองงาน) การมีคุณธรรม มีจิตบริการ ทุ่มเทเสียสละต่อผู้อื่น (ครองคน) การประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรมอันดี กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี (ครองตน) และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ผลงานที่ภาคภูมิใจ งานด้านบริหาร จิตอาสา เป็นต้น  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here