สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสมาชิก

0
70

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดให้มีทุนสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกให้ดำเนินการวิจัย ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยสนับสนุนโครงการวิจัยแบบเหมาจ่าย ในอัตราโครงการละไม่เกิน 25,000 บาท จำนวนไม่เกิน 5 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 125,000 บาทต่อปี โดยสามารถเบิกจ่ายได้ทันทีหลังทำสัญญารับทุน

โครงการดังกล่าว มีวัตถุเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองด้านการวิจัยโดยการสร้างและพัฒนาสมาชิกให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพมีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ไปสู่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องยื่นเรื่องขอรับทุนวิจัยภายในเดือนเมษายน 2562 นี้

สมาชิกผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here