สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้ “ทนพ./ทนพญ.” เหมือนเดิม

1
968

ตามที่สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ใช้สิทธิตามมาตรา 12 (2) แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ยื่นหนังสือเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ให้สภาฯ ทบทวนการใช้คำนำหน้านาม ทน.ทั้งชายและหญิง ตามประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 27/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และต่อมาสภาฯ ได้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาฯ และมีมติให้ทำการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกในประเด็นดังกล่าว เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน-23 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผู้ตอบแบบสำรวจความเห็นทั้งสิ้น 1,590 ราย  มีผู้เห็นด้วยที่จะใช้คำว่า “ทนพ.” ในเพศชาย และ “ทนพญ.” ในเพศหญิง 61.51%, ใช้คำว่า “ทนพ.” ทั้งเพศชายและเพศหญิง 31.69% ส่วนผู้ที่เห็นด้วยที่จะใช้คำว่า “ทน.” ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีเพียง 7.80% นั้น

ล่าสุด เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ ได้เผยแพร่ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่องกำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ความว่าเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้คำนำหน้าชื่อย่อประกอบชื่อตัวในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามความสมัครใจ
และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยความเห็นชอบของสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

สภาเทคนิคการแพทย์ จึงยกเลิกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

ประกาศกำหนดอักษรย่อ 
“ทนพ.” นำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพศชาย
“ทนพญ.” นำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพศหญิง

ดูรายละเอียดประกาศได้ ที่นี่

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here