สภาเทคนิคการแพทย์ตั้ง 80 ผู้ประสานงานทั่วประเทศ

0
247

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผนแพร่คำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 7/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 80 คน ประกอบด้วยนักเทคนิคการแพทย์ทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 คน นักเทคนิคการแพทย์ผู้แทนสี่เหล่าทัพ 1 คน ผู้แทน รพ.เอกชน 1 คน และผู้แทนด้านเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 คน ทั้งนี้เพื่อให้การประสานงานระหว่างสภาเทคนิคการแพทย์กับสมาชิกทุกภาคส่วนและหน่วยงานต่างๆ ในการบริการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยให้ผู้ประสานงานดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้
๑. ประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ กับนักเทคนิคการแพทย์ทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชนและคลินิกเทคนิคการแพทย์
๒. ประสานนักเทคนิคการแพทย์ ทุกภาคส่วนในจังหวัด ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เช่น การตรวจการติดเชื้อไวรัสเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซี การคัดกรองมะเร็งลำไส้ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาเทคนิคการแพทย์ ให้สมาชิกรับทราบ
๔. แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในเขตรับผิดชอบ ให้นายกสภาเทคนิคการแพทย์รับทราบ
๕. ส่งข้อมูลการจัดกิจกรรมของสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ในจังหวัด ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสนอนายกสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์ 
๖. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here