สป.สธ.ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 23 พย.นี้

0
33

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินนโยบายที่จะพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 โดยจัดทำร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ….ขึ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระสอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10)  วาระที่สาม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 แล้ว

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงในสาระบางมาตรา ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการเสนอร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิพ.ศ….มีความครบถ้วนทุกขั้นตอน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

สำหรับเหตุผลในการยกร่าง พรบ.ฉบับนี้ ก็คือ โดยที่มาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริการสาธารณสุขดังกล่าวต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย และรัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ช. (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศโดยให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม

ดังนั้น สมควรมีกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว โดยการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแลที่ดำเนินการโดยด้วยการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิมีประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐานด้วยกันทุกคน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ผู้สนใจสามารถศึกษา สาระสำคัญของร่าง พรบ. ฉบับนี้ได้ที่ https://drive.google.com/…/1bOcF-6oOBCrv8Zbb02Wf1XS6l…/view…

และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พรบ.ฉบับนี้ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7cC68ccj9jwR7fMTG3A4s8CZxJVc1kBUq2_QaTzv4R4Q_-w/viewform

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here