รู้เรา รู้เขา สร้างพันธมิตร จึงจะดำเนินการไปสู่จุดหมายได้ดี (ตอนที่ ๒)

ด้านสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

เนื่องจากระเบียบการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ พยาบาล และเทคนิคการแพทย์ ล้วนมาจากรากเง่าเดียวกันตั้งแต่เริ่มแรกยุค ๒๕๔๖-๒๕๔๗ แม้เวลาผ่านมาสิบปีเศษก็ยังมีส่วนหนึ่งเหมือนกัน แต่บางส่วนมีการพัฒนาต่างกันออกไป สำหรับการแบ่งชนิดของสถาบันออกเป็น สถาบันหลัก และ สถาบันสมทบ โดยดูศักยภาพหรือคุณลักษณะขององค์กรเป็นหลัก โดยคาดหวังว่า สถาบันหลักจะเป็นพี่ใหญ่คอยดูแล ประคับประคองสถาบันสมทบในลักษณะเครือข่าย  แต่ในทางปฏิบัติจริงมันมิได้เป็นดั่งฝัน สถาบันหลักส่วนใหญ่แทบไม่ได้รับสถาบันสมทบไว้อยู่ในเครือเลย  เมื่อเราต้องการให้ CMTE เดินหน้าก็จำยอมให้สถาบันสมทบมากองอยู่ที่สภาเทคนิคการแพทย์  เนื่องจากสภาเทคนิคการแพทย์มีสองสถานะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ ตัว ศ.น.ทนพ. เป็นหน่วยงานของสภาเทคนิคการแพทย์ที่มีภารกิจในการบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด  ขณะที่สภาเทคนิคการแพทย์ก็เป็นสถาบันหลักที่ต้องจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและดูแลสถาบันสมทบ

แต่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดระบบจัดการในส่วนนี้ที่เป็นรูปธรรมว่ามีโครงสร้างบริหารอย่างไร มีใครเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมบ้าง การสมัครเป็นสถาบันหลักของ ศ.น.พ กับ ศ.น.ทนพ. คล้ายกันเงื่อนไขก็คล้ายกัน เช่น ศ.น.พ.กำหนดว่าผู้สมัครต้องมีการจัดกิจกรรมประเภท ๑ หรือการประชุมวิชาการประจำปีและกิจกรรมอื่นอีก ๓ ชนิดตามคุณสมบัติมาแสดงโดยไม่ได้กำหนดว่าทำมาแล้วนานเท่าใด ขณะที่ ศ.น.ทนพ.ได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปีก่อนวันสมัคร (เหตุผลความจำเป็นข้อกำหนดนี้ควรพิจารณาให้เหมาะสมต่อไป) เมื่อยื่นใบแบบฟอร์มสมัครและหลักฐานการจัดกิจกรรมต่อ ศ.น.พ.แล้ว ศ.น.พ.เป็นผู้พิจารณารับรองและแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันนั้นๆ ทราบ จากนั้นสถาบันที่ได้รับรองต้องส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการศึกษาต่อเนื่อง มารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มอบหมาย เช่น วิธีการส่งคะแนนมายัง ศ.น.พ. โดยตรง จึงสามารถผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ได้รับมอบอำนาจได้และเปิดรับสถาบันสมทบในเครือข่ายได้ เป็นการมอบอำนาจตามลำดับจากคณะกรรมการสภาให้คณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ไปถึง ผอ.ศ.น.พ. และจาก ศ.น.พ.ไปยังสถาบันหลัก ทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวสูงกว่า ศ.น.ทนพ. มีการเปิดโอกาสให้สถาบันหลักที่ไม่สามารถรับภารกิจตามที่ ศ.น.พ.กำหนด สามารถลาออกจากการเป็นสถาบันหลักไปเป็นสถาบันสมทบของสถาบันหลักอื่นได้ ซึ่ง ศ.น.ทนพ.ไม่มีข้อนี้ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่สถาบันหลักอาจทำได้ไม่ครบตามเงื่อนไขของสถาบันหลักที่กำหนดไว้ หากมีการปรับปรุงคุณสมบัติของสถาบันหลักให้เข้มข้นขึ้น หรือมีการประเมินคุณภาพสถาบันหลักเข้มข้นขึ้น หรือมีการบังคับภารกิจของสถาบันหลักให้ต้องรับสมัครสถาบันสมทบเป็นเครือข่ายโดยกำหนดจำนวนขั้นต่ำไว้ และให้ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และตรวจติดตาม ประเมินสถาบันสมทบเข้มข้นขึ้น ปัจจุบันมีเพียงการให้ ศ.น.ทนพ.ประเมินและเสนอแนะให้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาถอดถอนระหว่างยังไม่ครบอายุ ๕ ปีถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทได้ และดำเนินงานประเมินสถาบันเพื่อเสนอสภาฯว่าสมควรต่ออายุการเป็นสถาบันหลัก/สถาบันสมทบหรือไม่เมื่อสถาบันฯครบกำหนดการรับรอง ๕ ปี

ศ.น.พ.กำหนดให้สถาบันหลักทำแผนงานประจำปีทั้งของตนเองและสถาบันสมทบในสังกัด ส่งให้ ศ.น.พ.อนุมัติ และดำเนินงานบริหารจัดการการรับรองกิจกรรม กำหนดคะแนนตามที่ ศ.น.พ.กำหนด ทั้งของตนเองและสถาบันสมทบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ศ.น.พ.จะเป็นผู้ประเมินสถาบันหลัก โดยการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกกิจกรรมทุกปี และตรวจเยี่ยมกิจกรรมที่จัดขึ้น ส่วน ศ.น.ทนพ. อยู่ในระหว่างออกแบบวิธีการติดตาม กำกับดูแลและประเมินสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ โดยมีการสุ่มตรวจการจัดกิจกรรมและตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถาบัน ในปี ๒๕๕๙ กำหนดให้ ศ.น.ทนพ.จัดประชุมสัมมนาสถาบันหลักและสถาบันสมทบจากที่ในปีแรกๆ จะเน้นการแนะนำให้สถาบันที่สมัครใหม่สามารถเข้าใช้โปรแกรม และวิธีทำงานร่วมกับศ.น.ทนพ. แต่ล่วงมาปี ๒๕๕๙ ส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันเก่าๆ จึงเน้นการทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน การรับรู้ปัญหา อุปสรรค และการแสนอความเห็นเพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหา และหาทางพัฒนา ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากการดำเนินการ CMTE ความร่วมมือและการปฏิบัติงานร่วมกันมีความสำคัญ การจัดอบรมสัมมนาระหว่างฝ่าย ศ.น.ทนพ.ซึ่งมีคณะอนุกรรมการ CMTE และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมด้วย เราจึงต้องการความร่วมมือจากสถาบันผลิตฯ ให้ส่งผู้รับผิดชอบ CMTE ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มาร่วมประชุม  ความร่วมมือนี้อาจเป็นหนึ่งในหัวข้อการตรวจประเมินสถาบันผลิตฯ ที่กำลังร่างขึ้น เคยมีปัญหาในเรื่องนี้ในบางหน่วยงาน โดยผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับผิดชอบ CMTE ของหน่วยงาน ไม่รู้อะไรเลย มีปัญหาติดต่อไปท่านก็ไม่รู้เรื่อง เชิญมาร่วมประชุมก็ไม่มาส่งเพียงเจ้าหน้าที่ธุรการมา ฯลฯ ซึ่งผิดเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกัน และในปี ๒๕๕๙ ศ.น.ทนพ. ได้แจ้งให้สถาบันหลักและสถาบันสมทบ ทำการประเมินตนเอง พร้อมกับส่ง SAR  ให้ ศ.น.ทนพ.ก่อนการประชุมสัมมนาเพื่อให้มีข้อมูลการดำเนินงานให้ทีมประเมินได้ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดสถาบันฯ ก่อนการสัมมนา

ด้านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและเอกสาร

แม้ว่าเมื่อสิบปีก่อนจะเริ่มต้นกำหนดประเภทและชนิดของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมาเหมือนกัน ปัจจุบันก็ยังคล้ายกันเพียงแต่ ศ.น.ทนพ.เพิ่มกิจกรรมมีมากกว่า ๔๐ กิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและมีความหลากหลาย สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพในองค์กรที่มีลักษณะงานต่างกันให้สามารถทำกิจกรรมได้ โดยให้ความสำคัญกับ CMTE online เพื่อให้สมาชิกสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไม่ข้อจำกัดทั้งเวลาและสถานที่  ขณะที่ ศ.น.พ. ไม่เน้นกิจกรรมออนไลน์ มีแต่กิจกรรมออฟไลน์ โดยมอบอำนาจให้มีผู้รับเหมาบริการอื่นๆ ทำ เช่นเมดิคัลไทม์  ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือคู่มือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของ ศ.น.พ.(ปรับปรุง ๒๕๕๘) คู่มือ ๒๕๕๓ สำหรับการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ทั้งสองเล่มนี้ ศ.น.ทนพ.ได้จัดทำแล้วเช่นกัน คู่มือการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภาส่งให้สถาบันในเครือข่ายใช้เป็นคู่มือปฏิบัติการ เนื่องจาก ศ.น.พ.มีการกระจายอำนาจให้สถาบันหลักหรือเรียกว่าสถาบันในเครือข่ายสามารถรับรองกิจกรรม กำหนดคะแนน ส่งคะแนนเองได้ จึงต้องมีคู่มือที่มีรายละเอียดครบถ้วนครอบคลุมวิธีดำเนินการต่างๆ ซึ่งเห็นว่า ศ.น.ทนพ. ควรจะทำคู่มือลักษณะนี้ด้วยเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติ รวมทั้งการกระจายอำนาจไปยังสถาบันผลิตฯ ที่ผ่านการรับรองในอนาคต ผอ.ศ.น.พ. แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ชุดนี้ ได้ปรับเปลี่ยนพันธกิจ ศ.น.พ.เป็น ๓ ข้อหลักคือ

(๑) พัฒนาระบบการเก็บคะแนนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรแพทย์ทุกระดับ

(๒) พัฒนากลไกการเข้าถึง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ กระตุ้นการศึกษาต่อเนื่อง

(๓) ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันหลักและสถาบันรอง

ขณะที่ ศ.น.ทนพ. ดำเนินงานด้วยระบบ PDCA cycle จึงมีการทบทวน และปรับปรุงระเบียบที่มีปัญหา ไม่ทันยุคสมัย หรือสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ทุกรอบปี

ด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์

การบริหารยุทธศาสตร์ ศ.น.พ.ใช้ Balance Score Card เป็นเครื่องมือดำเนินงานและขับเคลื่อน มีการเพิ่มกิจกรรมจาก ๓๖ กิจกรรม เป็น ๔๐ กิจกรรมเพื่อให้แพทย์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งทาง ศ.น.ทนพ. ก็ได้ดำเนินการตามแนวทางนี้ทั้งหมด โดยนำระบบ PDCA และหลักการ TQA มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด มีการให้ความสำคัญกับสมาชิกที่ยังไม่เข้ามาในระบบ โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและขอความร่วมมือจากสมาคมและชมรมศิษย์เก่า ในการสำรวจข้อมูลบุคคลในแต่ละรุ่น เพื่อให้ทราบข้อบังคับของสภาเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับอายุใบอนุญาต และการใช้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องในการต่ออายุใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ที่ยังประกอบวิชาชีพไม่เสียโอกาสในการต่ออายุใบอนุญาต ศ.น.พ.ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมออนไลน์แต่มีกิจกรรมออฟไลน์ ขณะที่ ศ.น.ทนพ. จะให้ความสำคัญกับ CMTE online ซึ่งเหมาะกับยุคสมัย นอกจากมีเป้าหมายให้มีหลักฐานแสดงต่อสังคมว่านักเทคนิคการแพทย์มีการเรียนรู้ตลอดเวลาแล้ว ศ.น.ทนพ.ยังใช้กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในการปรับพฤติกรรมให้นักเทคนิคการแพทย์เรียนรู้ตลอดเวลา เป็นส่วนใหญ่เพื่อไปสู่องค์กรเรียนรู้ในอนาคต ด้านสถาบันฯเนื่องจากการดำเนินการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ เพิ่งเริ่มดำเนินการภายใต้ข้อบังคับอย่างเป็นทางการในปีแรก จึงมีเพียงการชี้แจงระเบียบการศึกษาต่อเนื่องและรับสมัครสถาบันหลัก สถาบันสมทบ มาผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก โดยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการดำเนินการของแต่ละสถาบันตั้งแต่ปีที่สอง ในอนาคตเมื่อเห็นว่าสถาบันหลักที่ดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามระเบียบดีแล้ว น่าจะมีการพิจารณามอบอำนาจดำเนินงานให้สถาบันเช่นเดียวกับ ศ.น.พ. เพื่อลดภาระและกำลังคนของสภาเทคนิคการแพทย์ ปัจจุบัน ศ.น.ทนพ.มีกิจกรรมรูปแบบหลากหลายมากกว่า ๔๐ กิจกรรม กำหนดให้สถาบันหลักต้องจัดการประชุมวิชาการประจำปีอย่างน้อย ๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี โดยเน้นว่าต้องเป็นการประชุมวิชาการที่มีการรายงานผลการวิจัยร่วมด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศ.น.พ. ใช้ระบบ Outsourcing จ้างบริษัทเขียนโปรแกรมและบริหารจัดการข้อมูล (Data processing) ในลักษณะอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เมื่อรวมกับการกระจายอำนาจให้สถาบันหลักรับผิดชอบดำเนินงานเอง ทำให้ภาระงานของ ศ.น.พ.มีน้อย สามารถกำกับดูแลได้ดี การที่สถาบันหลักมีหน่วยงานดูแลแพทย์ในสังกัดเป็นผู้ติดตามการเก็บคะแนนและบันทึกคะแนนให้แพทย์รายบุคคล เป็นการอำนวยความสะดวกให้แพทย์อย่างเป็นระบบ และการเปิดให้ประชาชนสามารถทราบคะแนนของแพทย์แต่ละคนที่มีอยู่ เป็นกลยุทธ์ทางอ้อมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับติดตามแพทย์เพื่อให้กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบคุณภาพต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น HA JCI ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ในสังกัด ก็เป็นการบังคับทางอ้อมอีกทางหนึ่ง ตั้งแต่สภาเทคนิคการแพทย์ออกข้อบังคับให้ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีอายุ ๕ ปี และให้ใช้คะแนน CMTE เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาต มีการตั้ง ศ.น.ทนพ.มาบริหารจัดการเรื่องการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ทั้งหมด โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการการศีกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (อก.กศน.ทนพ. หรือ CMTE) ดำเนินการเบ็ดเสร็จทั้งด้านนโยบาย การวางระบบ การปฏิบัติการ  ซึ่งคณะอนุกรรมการเล็งเห็นว่าถ้าทำงานกันแบบเดิมจะต้องใช้กำลังคนจำนวนมาก มีความล่าช้า ไม่สามารถเข้าถึงสมาชิกได้  จึงมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่โปรแกรมต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การทำฐานข้อมูล การจัดเก็บคะแนนสะสมของสมาชิก การทำงานร่วมระหว่าง ศ.น.ทนพ.กับสถาบันหลัก/สถาบันสมทบและสมาชิก การสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารกับสมาชิก ฯลฯ

ด้านการผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

การพัฒนาสื่อการศึกษาต่อเนื่อง ศ.น.พ.มีนโยบายไม่ผลิตเอง แต่ทำหน้าที่ส่งเสริมให้สถาบันและองค์กรวิชาชีพต่างๆ พัฒนาสื่อการศึกษาต่อเนื่อง โดยกำหนดเกณฑ์กลางและคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดหน่วยกิตชั่วโมงแก่แพทย์ผู้ผลิตและผู้เรียน เพื่อให้สถาบันและองค์กรวิชาชีพต่างๆ ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เกณฑ์กลางหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน สื่อที่ดำเนินการอยู่มี ๓ ประเภท คือ ประเภทเทป (เสียง VDO) ประเภทที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ Internet reading material plus Q&A, CAI, DVD ประเภทบทความในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข (ทั้ง Index Citation และ Non-index Citation) รวมถึงบทความประเภทข่าวสารทางการแพทย์ ได้แก่ CME (เมดิคอลไทม์), CME Plus (วงการแพทย์) , MIMS CME, จุลสารชมรมและสมาคมวิชาชีพเฉพาะทาง

ศ.น.ทนพ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภาเทคนิคการแพทย์ที่มีฐานะเป็นสถาบันหลักด้วย จัดให้มีโครงการดำเนินการ CMTE online ที่หลากหลายสาขาทั้งวิชาการตามหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เช่น การบริหารจัดการ กฎหมาย ภาษา และอื่นๆ หลายระดับ ตามความต้องการของสมาชิก และหลายรูปแบบ เช่น บทความสั้น บทความชุด ถ่ายทอดการบรรยาย กรณีศึกษาผู้ป่วย สไลด์เซลล์ ฯลฯ ส่วนสื่อ CMTE offline ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการจัดระบบบริหารจัดการสถาบันหลักของสภาฯ ว่ามีองค์ประกอบอย่างไร บริหารจัดการอย่างไร ปัจจุบันทราบเพียงว่ามีงานด้าน LA forum ที่จัดกิจกรรม CMTE ในลักษณะการอบรมหรือประชุมวิชาการ และมีการมอบอำนาจให้สมาคมเทคนิคการแพทย์ จัดทำบททดสอบ CMTE ในวารสารเทคนิคการแพทย์ ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะมีการมอบหมายให้สถาบัน หรือองค์กรภายนอกดำเนินการเช่นเดียวกับ ศ.น.พ. ซึ่งขึ้นกับนโยบายของสภาเทคนิคการแพทย์ในอนาคต

ด้านการประชุมวิชาการระหว่างสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

กรณีสถาบันหลักของ ศ.น.พ.จัดกิจกรรมและต้องการให้บุคลากรด้านสุขภาพของสภาวิชาชีพอื่นเข้าร่วมกิจกรรม ให้ส่งกำหนดการประชุมให้สภาวิชาชีพนั้นๆ รับรองกิจกรรม กำหนดคะแนนสำหรับบุคลากรของตน และออกรหัสกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว ให้ผู้จัดส่งสำเนาลายเซ็น เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและแผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไปยังสภาวิชาชีพนั้นๆ (เป็นลักษณะที่สองวิชาชีพใช้ระบบเดียวกัน การที่ผู้จัดต้องส่งดิสก์ไปให้อีกสภาวิชาชีพก็หมายความว่าวิชาชีพนั้นต้องตรวจหลักฐานและคีย์คะแนนเองทั้งหมด) ในการดำเนินการของ ศ.น.ทนพ. กรณีคณะแพทยศาสตร์ขอสมัครเป็นสถาบันผลิต หากมหาวิทยาลัยนั้นมีคณะที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์อยู่ด้วย คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติให้สมัครเป็นสถาบันสมทบของคณะนั้นๆ ซึ่งต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับสถาบันสมทบอื่น ปัจจุบันนักเทคนิคการแพทย์ไปร่วมกิจกรรมกับคณะแพทย์ศาสตร์หรือองค์กรอื่น จะมีสองกรณี คือหากหน่วยงานนั้นสมัครเป็นสถาบันสมทบกับศ.น.ทนพ.ก็จะปฏิบัติงานออนไลน์กับ ศ.น.ทนพ.โดยตรง เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ ก. เป็นสถาบันสมทบของ ศ.น.ทนพ. เมื่อจัดประชุมวิชาการแล้วมีเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวนมาก หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้จัดก็ออนไลน์หลักฐานและคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมตรงถึง ศ.น.ทนพ. โดยแต่ละคนไม่ต้องยื่นขอเก็นคะแนนเอง

ข้อสังเกตอื่นๆ จากคู่มือของ ศ.น.พ.

๑. ในรายชื่อวารสารที่ ศ.น.พ. กำหนดรหัสไว้ มีวารสารเทคนิคการแพทย์ของสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด(ไม่ทราบว่าเป็นของคณะใด) และรายชื่อจุลสารภาคเอกชน ได้แก่ หนังสือหรือนิตยสารทางการแพทย์ที่มีบทเรียน CME เช่น วงการแพทย์ เมดิคอลไทม์ MIMS CME Medical Progress หมอชาวบ้าน เป็นต้น (บางฉบับเช่นหมอชาวบ้านอาจขอให้มีบทความ CMTE ทางเทคนิคการแพทย์ร่วมด้วยก็ได้)

๒. ในภาคผนวกมีรายชื่อวารสารและ Journal จำนวนมากที่มีการให้รหัสไว้ แสดงว่า ศ.น.พ.รับรองให้บทความของแพทย์ที่ลงในวารสารดังกล่าวสามารถขอคะแนนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่ต้องพิจารณารับรองวารสารนั้นเป็นรายบุคคล ศ.น.ทนพ. น่าจะดำเนินการเช่นเดียวกันด้วย

๓. มีจำนวนสถาบันหลัก ๒๓๗ แห่ง สถาบันสมทบ ๑,๐๗๓ แห่ง สถาบันสมทบสังกัด ศ.น.พ. มี ๑๐ แห่ง โดยกรมที่สังกัดกระทรวงสาธาณสุขเป็นสถาบันหลัก มีโรงพยาบาลในเครือกรมนั้นๆ เป็นสถาบันสมทบ เช่น กรมสุขภาพจิต จะมี โรงพยาบาลและสถาบันทางจิดเวชทั่วประเทศเป็นสถาบันสมทบ กรมอนามัยมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต และกองเวชศาสตร์ป้องกัน ชมรมอาชีวเวชศาสตร์เป็นสถาบันสมทบ สำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ มีโรงพยาบาลในเครือเป็นสถาบันสมทบ สองร้อยกว่าแห่ง โรงพยาบาลต่างจังหวัดที่เป็นสถาบันหลักส่วนหนึ่งมีเครือข่ายโดยรอบเป็นสถาบันสมทบ แต่ก็มีลักษณะข้ามเขต เช่น รพ.ทางภาคอิสาน เป็นสถาบันสมทบของ รพ.ทางภาคใต้  สำหรับ ศ.น.ทนพ. สถาบันหลักส่วนใหญ่ยังไม่รับสถาบันสมทบ ทำให้ ศ.น.ทนพ.ต้องมีสถาบันสมทบในสังกัดจำนวนมาก จากการสังเกตพบว่าขนาดและคุณลักษณะขององค์กรใหญ่ ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินงาน CMTE ได้ดี หรือเป็นที่พึ่งของสถาบันสมทบตามที่คาดหวัง  บางสถาบันหลักแทบไม่จัดกิจกรรม CMTE เลย ในทางกลับกันสถาบันสมทบบางแห่งกลับทำกิจกรรมมากมาย  สถาบันหลักที่เคยดำเนินงานได้ดี เมื่อเปลี่ยนผู้บริหารกลับไม่สนใจดำเนินงานต่อก็มี เมื่อไปเยี่ยมดูงาน ศ.น.พย.ก็มีความเห็นเช่นเดียวกันซึ่งจะเล่าในโอกาสต่อไป

สรุป 

การดำเนินงานของ ศ.น.ทนพ. โดย อก.กศน.ทนพ.  ถือได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับ ศ.น.พ. หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งมีข้อสังเกตในบางเรื่องเช่น การที่ ศ.น.พ. มีคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องมากำกับดูแล ศ.น.พ. แทนสภา ทำให้มีความคล่องตัวมากกว่าระบบรวมศูนย์  การกระจายอำนาจให้สถาบันหลักที่ได้รับการรับรองสามารถบริหารจัดการแทน ศ.น.พ. โดยใช้ Guideline  จะลดภาระงานของ ศ.น.พ.อย่างมาก ปัจจุบัน ศ.น.พ.มีเจ้าหน้าที่ประจำเพียง ๑-๒ คนเท่านั้น  ระบบงานที่แยกฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติการออกจากกัน จะสามารถทำงานและพัฒนาได้ดีกว่า การยกภาระทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการทำ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง  เพราะคณะอนุกรรมการเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสา ไม่ขึ้นตรงหรือสังกัดสภาโดยนิตินัย ไม่สามารถบังคับการปฏิบัติหน้าที่ได้  

               

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here