รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ อดีตนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ กับ “ภาพจำ”ของเทคนิคการแพทย์

0
1039

เมื่อ 2 ปีก่อน รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ ได้อำลาตำแหน่งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นการก้าวลงจากตำแหน่ง หลังจากที่นั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อเนื่องมาถึง 4 สมัย ตั้งแต่ปี 2549 เรื่อยมาจนถึงปี 2558 (คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 21 จนถึงชุดที่ 24) รวมเวลา 8 ปีเต็ม

นับเป็นนายกสมาคมฯหญิง คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์สมาคมฯ นับแต่ก่อตั้งสมาคมฯมาเมื่อ 50 ปีเศษล่วงมาแล้ว

8 ปีในตำแหน่งนายกสมาคมฯ ของ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ ได้สร้างผลงานที่เป็นคุณูปการต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้หลายประการ ซึ่งผลงานเหล่านั้นได้กลายมาเป็น “ภาพจำ” ของเทคนิคการแพทย์ไทยในเวลานี้

ผลงานโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ที่เป็นภาพจำภาพแรกของผู้คนก็คือ การทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการของสมาคมฯ ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2550 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการแพทย์ตามรอยพระ ยุคลบาท” เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นปีแรก และเสด็จต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการยกระดับการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ให้เป็นการประชุมระดับชาติ และมีความทัดเทียมกับองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขอื่นๆ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

ภาพจำถัดมา ก็คือ การที่ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ได้มีหนังสือสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ที่ สทพท.นย 118/2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง เพื่อขอให้นำความ กราบทูลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอประทานพระกรุณาทรงรับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย อยู่ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง มีหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0012.3/8977 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายก สมาคมฯ แจ้งว่าราชเลขาธิการได้นำความกราบทูล ทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรงรับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย อยู่ในพระอุปถัมภ์ นับเป็นสิริมงคลต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ นำมาซึ่งความชื่นชมยินดี และปลาบปลื้มใจแก่นักเทคนิคการแพทย์ทั้งมวลเป็นล้นพ้น นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา ชื่อสมาคมฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงมีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่า “สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง ประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” และ “The Association of Medical Technologist of Thailand under the Patronage of HRH Princess Soamsawali”

ภาพจำที่สาม เป็นภาพที่เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไทย เมื่อปี 2550 ที่ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ ร่วมกับ รศ.นพ.ฉัตรชัย ศรไชย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลในเวลานั้น เสนอในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ให้กำหนดวันที่ 29 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” เนื่องจากเป็นวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตามประกาศกฤษฎีกาการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สมาคมฯ ภายใต้การนำของ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิชาชีพอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ เป็นการเปิดภาพให้เห็นความสำคัญและบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในระบบริการสาธารณสุขต่อประชาชน ชนิดที่ไม่เคยมีการจัดกิจกรรมแบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์วิชาชีพก็ว่าได้ โดยมีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในทุกภูมิภาค มีศิลปิน ดาราผู้มีชื่อเสียง มาช่วยสร้างสีสัน ทำให้วิชาชีพเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้น ซึ่งกิจกรรม 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทยในวันนั้น ยังคงอยู่ในความทรงจำของนักเทคนิคการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้

พิธีเปิดอาคารที่ทำการสมาคมเทคนิคการแพทย์ไทยฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558

ภาพจำที่สี่ เป็นภาพการสร้างสัญลักษณ์วิชาชีพ โดย รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำเพลง สี และดอกไม้ประจำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2555 ซึ่งเพลงประจำวิชาชีพ คือ เพลง ดุริยาราชาวดี มีความหมายว่า บทเพลงแห่งพระราชา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ สุทธิรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดร้อยกรองระดับชาติหลายรางวัล เป็นผู้ประพันธ์คำ ร้อง นายธานินทร์ เคนโพธิ์ เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง และ นายภิทูร พลชนะ เป็นผู้เรียบเรียงดนตรี ขับร้องโดย นักร้องชาย นายธานินทร์ เคนโพธิ์ และ นักร้องหญิง คุณสุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์ส่วนสีประจำวิชาชีพ คือ สีแดงเลือดนก และดอกไม้ประจำวิชาชีพ คือ ดอกราชาวดี นับเป็นการสร้างสัญลักษณ์วิชาชีพให้เป็นจุดหลอมรวมความสมัครสมานสามัคคีของนักเทคนิคการแพทย์ไทยทั่วประเทศ ทุกวันนี้บทเพลงราชาวดีที่ไพเราะจับใจ ก็ยังคงแว่วกังวาลอยู่ในโสตประสาทของนักเทคนิคการแพทย์ไทยทุกคน

ภาพจำสุดท้ายที่ผู้คนจะต้องจดจำและจารึกไว้อีกนานเท่านานก็คือ การสร้างอาคารที่ทำการถาวรของสมาคมฯ อย่างงามสง่า ภูมิฐาน และสมเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ ซึ่งดำเนินการสำรวจและจัดหามาตั้งแต่ปี 2552 จนกระทั่งวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สมาคมฯ ก็ได้ซื้ออาคารสำนักงาน 7 ชั้น เนื้อที่ 56 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอย 52/1 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มาปรับปรุงเป็นอาคารที่ทำการถาวรของสมาคมฯ โดยใช้งบประมาณจัดซื้อและปรับปรุงไปเกือบ 30 ล้านบาท และอาคารแห่งนี้ ได้ทำพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 

อาจกล่าวได้ว่า 8 ปีในตำแหน่งนายกสมาคมฯ ของ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ เป็น“ยุคทอง”ของสมาคมฯ เพราะภายใต้การบริหารของ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ ได้นำพาสมาคมวิชาชีพนี้ไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง และพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด จนสามารถขึ้นไปยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับสมาคมวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้อย่างสง่างาม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

แม้วันนี้ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ จะก้าวลงจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ ไปแล้ว แต่ 5 ภาพจำใหญ่ๆ ที่นำมาฉายให้เห็นข้างต้น จะยังคงอยู่ในความทรงจำและระลึกถึงของนักเทคนิคการแพทย์ไทยไปอีกนานเท่านาน

คราใดเมื่อเอ่ยถึง รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ภาพจำเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่ในมโนนึกของผู้คน

เป็นภาพที่งดงาม ตราตรึง และชื่นชม !!

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here