มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ฯ มอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นให้ นศ.เทคนิคการแพทย์

0
616

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ นพ.วีกุล วีรานุวัตติ์ ร่วมกับ สภาคณบดีสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยและศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ นพ.วีกุล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน และมีนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และนายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิฯ, ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธี

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า การผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพรอบด้านเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพนักเทคนิคการแพทย์ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพในอนาคตอย่างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้มุ่งเน้นความสำคัญในการจัดกระบวนการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับวิชาชีพที่มีวิธีการปฏิบัติที่ใกล้ชิดต่อการปฏิบัติต่อผู้รับบริการ รวมถึงการสร้างตัวอย่างที่ดีและเป็นต้นแบบของผู้นำวิชาชีพที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเพื่อเป็นผู้นำในการเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่ปวงชนตามปณิธานของแต่ละสถาบัน

ประธานมูลนิธิฯ กล่าวต่ออีกว่ามูลนิธิฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับกระบวนการสร้างนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่มีความโดดเด่นต่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรในสาขาวิชาชีพด้านเทคนิคการแพทย์ในอนาคตที่พึงประสงค์ของสังคม จึงได้ร่วมกับสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาและเพื่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนและยังเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ มีความตระหนักในหน้าที่และให้ความสำคัญต่อเล็งเห็นประโยชน์ของส่วนรวมและประพฤติตนอยู่ในกรอบวินัยรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวิชาชีพอย่างประจักษ์ และจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับบุคคลให้เข้ารับรางวัลจากมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ สถาบันผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์จะคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอชื่อต่อสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ซึ่งพิจารณาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ได้แก่ นางสาวปัญรษา สิงห์คำมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอรพิชา เทียมผล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวพรรษา พิทธยะพงษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะเทคนิคการแพทย์และคณะสหเวชศาสตร์ในสถาบันต่างๆอีกเจ็ดราย

โดยในงานมีการเปิดรายการกล้าทำดี ตอน คุณธรรมในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้อาจารย์และนิสิต นักศึกษา เข้าใจถึงคุณธรรมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มากขึ้น และ เห็นตัวอย่างของรุ่นพี่ที่ได้เข้ารับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกุล วีรานุวัตติ์ ในปีก่อนหน้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างคุณธรรมในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here