ปลัด สธ.คนใหม่ ร่วมประชุมสภาเทคนิคการแพทย์

0
56

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00น. ที่ผ่านมา นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกับสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในฐานะกรรมการสภาฯโดยตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในนามสภาเทคนิคการแพทย์แก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวาระที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระบริหารของท่านนั้น ท่านจะทำหน้าทีเป็นผู้สนับสนุน (Supporter) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจะจัดทำ HRH (Human resource for Health) อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรับเข้าอย่างเป็นธรรม พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ มีความก้าวหน้าและมั่นคง สวัสดิการที่เหมาะสม รักษาให้อยู่ในระบบอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือกับสภาและสมาคมวิชาชีพ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังได้กล่าวถึงเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพของวิชาชีพด้วยว่า  กระทรวงสาธารณสุขต้องการดูแลทุกวิชาชีพ โดยจะเชิญผู้แทนสภาวิชาชีพทุกวิชาชีพเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกัน  สำหรับเรื่องการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน ในส่วนของมาตรฐาน LA ของสภาเทคนิคการแพทย์นั้น ขอให้สรุปสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้กระทรวงได้รับทราบ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน เช่น เรื่องสถานที่ บุคลากร เครื่องมือ และระบบงาน โดยให้เสนอว่าจะต้องใช้คนเท่าไหร่โดยคำนวณ FTE  ซึ่งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ได้ตอบรับ และจะดำเนินการต่อไป

(ขอบคุณ ข้อมูลข่าวและภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here