ทนพ.โวย ถูกลดเบี้ยเลี้ยง เหตุนับอายุราชการไม่ชัดเจน

0
68
ชี้ ฉ.11 มีปัญหาการตีความการนับอายุราชการของ จพว. ที่ปรับตำแหน่งเป็น ทนพ. ว่าจะนับอายุราชการอย่างไร ระหว่างการนับต่อจากตำแหน่ง จพว.เดิมที่เคยดำรงมาก่อน กับการนับเฉพาะเมื่อครองตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์แล้วเท่านั้น ความไม่ชัดเจนทำให้ถูกลดเบี้ยเลี้ยงลงจากที่ควรจะได้รับตามอายุราชการจริง
เทคนิคการแพทย์รายหนึ่ง เปิดเผยกับ “เมดเทคทูเดย์”ว่า ตนเองรับราชการเป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จพว.) ต่อมาได้ลาศึกษาต่อจนได้คุณวุฒิ วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) และได้ปรับตำแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ (ทนพ.) แล้ว แต่มีปัญหาถูกลดทอนเงินค่าตอบแทนลงให้ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนในการนับอายุราชการ
เทคนิคการแพทย์รายนี้ กล่าวต่อว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) หรือ ฉ.11 มีปัญหาการตีความการนับอายุราชการของ จพว. ที่ปรับตำแหน่งเป็น ทนพ. ว่าจะนับอายุราชการอย่างไร ระหว่างการนับต่อจากตำแหน่ง จพว.เดิมที่เคยดำรงมาก่อน กับการนับเฉพาะเมื่อครองตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์แล้วเท่านั้น
เทคนิคการแพทย์รายนี้ ตั้งข้อสังเกตว่า กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเรื่องรายชื่อวิชาชีพและรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ ตาม ฉ.11 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 มีรายชื่อเทคนิคการแพทย์รวมอยู่ด้วย แต่ในข้อ 4 ของประกาศดังกล่าวกลับไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่า จพว. ที่เปลี่ยนตำแหน่งเป็น ทนพ. สามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ จึงกลายเป็นปัญหาการตีความในทางปฏิบัติตามมา
เทคนิคการแพทย์รายนี้ กล่าวอีกว่า ประเด็นนี้ได้มีข้อหารือไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังที่คณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหา การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 มีค.2560 ได้ทบทวนการนับเวลาต่อเนื่องตามระเบียบจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยง ฉ.11 และมีมติว่า จพว.สามารถนับเวลาต่อเนื่องในสายงานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือนักเทคนิคการแพทย์ได้ เพราะเป็นสายงานเดียวกัน แต่ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประเด็นดังกล่าวจึงยังไม่เป็นที่ยุติ และยังไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่อย่างใด
“เมื่อเป็นดังนี้ ในการทำเอกสารเบิกจ่ายจริง จึงยังคงไม่สามารถจ่ายเงินตามอายุราชการจริงได้ แต่ได้จ่ายตามอายุราชการเฉพาะเมื่อครองตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์แล้ว จึงทำให้เบี้ยเลี้ยงของผมถูกลดทอนลงจาก 2,800 บาทตามที่ควรจะเป็น เหลือเพียง 2,200 เท่านั้น” เทคนิคการแพทย์รายนี้ระบุ และว่าไม่เพียงแต่ตนเท่านั้นที่ประสบปัญหานี้ จพว.ที่ปรับเป็น ทนพ.ทุกคน ล้วนได้รับผลกระทบเช่นกัน มากบ้างน้อยบ้าง ตามแต่ใครจะมีอายุงานเท่าใด
เทคนิคการแพทย์รายนี้ กล่าวด้วยว่า นี่คือปัญหาของการตีความตามหนังสือ ที่ไม่ชัดเจน และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสายวิชาชีพ ถ้าหาก ฉ.11 มีการระบุให้ชัดเจนว่า จพว.ที่ปรับตำแหน่งเป็น ทนพ. สามารถนับอายุราชการต่อได้ ปัญหาการตีความการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงก็จะไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีความไม่ชัดเจนของพนักงานลูกจ้างกระทรวงอีกที่ยังไม่สามารถจ่ายได้ จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามทวงถามเรื่องนี้ให้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here