Thursday, 27 June, 2019

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ มอบ 1 แสน ช่วยผู้ป่วยเอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้นำเงินที่คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันบริจาคในงานประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 จำนวน 100,000 บาท ไปมอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย (29 มิถุนายนของทุกปี) ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้...

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ มอบทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคม เป็นประธาน ณ ที่ทำการสมาคมฯ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองด้านการวิจัยโดยการสร้างและพัฒนาสมาชิกให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพมีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ไปสู่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ได้แก่ (1) Investigating synergistic antimicrobial effect of Carbapenems and Silver...

สธ.คลอดระเบียบ ให้องค์กรภาคประชาสังคมตรวจเอดส์-ซิฟิลิส ได้

เมื่อวันที 18 มิถุนายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ระเบียบดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ให้องค์กรภาคประชาสังคม ดำเนินงานหรือให้บริการ ด้านเอชไอวี โรคซิฟิลิส หนองใน หรือหนองในเทียม หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ โดยการให้บริการปรึกษาก่อนหรือหลังการตรวจ และบริการปรึกษาทางเทคนิคการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง...

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 มอบรางวัล 2 ทนพ.ดีเด่น

นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี 2562 สายวิชาการ ได้แก่ รศ.ดร.ทนพ.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สายวิชาชีพ ได้แก่ ทนพ.วิรัช พวงภู่ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น เมื่อวานนี้ (29 พค.62) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ AAMLS และการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปภัมถ์ฯ (The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมออกแบบระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ ทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวของประเทศไทย” ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และออกแบบระบบเฝ้าระวังการดื้อยาแบบบูรณาการ ระหว่าง คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อาหาร ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวที่มีความเหมาะสมสำหรับประเทศไทย ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูล และความรู้ทางห้องปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวง ในการเฝ้าระวังและควบคุมเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ แบบองค์รวม และเป็นหนึ่งเดียว...