Wednesday, 22 May, 2019

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมออกแบบระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ ทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวของประเทศไทย” ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และออกแบบระบบเฝ้าระวังการดื้อยาแบบบูรณาการ ระหว่าง...